Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
02/02/2023

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký Quyết định số 45/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký Quyết định số 45/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030; tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Yêu cầu đặt ra là công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để CCHC là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tiến hành xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quyết định đưa ra 07 nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023, cụ thể:

Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, trọng tâm là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa bàn phụ trách chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, chính quyền số và nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI năm 2023, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh Tiền Giang. Chú trọng thông tin, truyền thông cho người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, văn hóa công sở, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không báo trước. Xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến công tác CCHC, các chỉ số CCHC của tỉnh (PAR Index, PAPI).

Về cải cách thể chế thực hiện nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh, đảm bảo văn bản ban hành kịp thời, đúng với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước của địa phương; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các VBQPPL được ban hành. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các VBQPPL, đảm bảo tính đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các VBQPPL...

Về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong giải quyết TTHC để xảy ra trễ hẹn; nâng cao tổ chức, hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Tiền Giang.

Về cải cách tổ chức bộ máy thực hiện hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; tiến hành kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước để bảo đảm thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành...

Về cải cách chế độ công vụ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Triển khai, tổ chức thực hiện: Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở...

Về cải cách tài chính công tiếp tục tăng cường các biện pháp để quản lý và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách tỉnh theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển...

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Duy trì Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động thông suốt đảm bảo cung cấp thông tin về thực hiện TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện TTHC...

Để thực hiện các nhiệm vụ này các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2023, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị mình năm 2023, đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ phải được xác định cụ thể, có phân công cơ quan, đơn vị, chủ trì, phối hợp và xác định rõ sản phẩm, thời gian hoàn thành. Chủ động tuyên truyền về công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phải xây dựng chuyên mục, chuyên trang về CCHC để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác CCHC năm 2023 của tỉnh. Tăng thời lượng tuyên truyền về danh mục, sự tiện lợi của dịch vụ công trực tuyến.

Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị có liên quan; chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời, giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện công tác CCHC theo Kế hoạch hoặc đột xuất; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

Cao Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007