Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
04/02/2023

Ngày 18/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 18/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định của pháp luật, tập trung cao tại các lĩnh vực có nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN, tiêu cực để dần hướng đến mục tiêu "không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng". Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về PCTN, tiêu cực làm cho mọi người thấy rõ quyết tâm, quyết liệt, không ngừng, không nghỉ của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng văn hóa liêm chính, tuân thủ pháp luật, không cần, không muốn tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân; đưa công tác quán triệt, tuyên truyền, PBGDPL về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác PCTN, tiêu cực trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, lấy phòng ngừa là chính; tích cực rà soát, đánh giá hoàn thiện thể chế quản lý, chính sách, pháp luật, kiểm soát quyền lực góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, phát hiện, tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, kiểm soát xung đột lợi ích để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực: "PCTN phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", "phải kịp thời phát hiện giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn"; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; phải cụ thể hóa thành các nội dung, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, PBGDPL theo hướng kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN, tiêu cực với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của CBCCVC, người lao động, hội viên các hiệp hội và Nhân dân nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, tiêu cực; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan tư pháp, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, CBCCVC và Nhân dân để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung và giải pháp sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN; Tổ chức đánh giá về công tác PCTN; Thi đua thực hiện công tác PCTN; Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; Hợp tác quốc tế về PCTN.

Lê Trang

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007