Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
13/01/2023

Ngày 10/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký Quyết định số 44/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (sau đây gọi tắt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 10/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký Quyết định số 44/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (sau đây gọi tắt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Kế hoạch nhằm mục đích đưa công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả, chất lượng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát TTHC với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả; công khai, minh bạch các TTHC, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC, chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định; đẩy nhanh tiến độ kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đẩy mạnh thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông xoay quanh các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các cấp chính quyền; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính, đồng thời chú trọng công tác truyền thông, kiểm tra về kiểm soát TTHC, chế độ thông tin báo cáo.

Trong năm 2023, tập trung đẩy mạnh việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức tiến tới không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa các cấp; tăng cường hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhất là tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến, qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để người dân hiểu và thực hiện.

Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị có liên quan; chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

Cao Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007