1. Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: PHẠM VĂN TRỌNG

- Điện thoại: 073.3873162

- Địa chỉ Email: phamvantrong@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐỨC

- Điện thoại: 073.3977886

- Địa chỉ Email: nguyenhuuduc@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: TRẦN VĂN ĐỒNG

- Điện thoại: 073.3978090

- Địa chỉ Email: tranvandong@tiengiang.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG THU

- Điện thoại: 073.3873158

- Địa chỉ Email: dothihuongthu@tiengiang.gov.vn

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1