Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
4343/QĐ-UBND 29-12-2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
50/QĐ-VPUB 19-09-2016 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
873/QĐ-VPUB 31-03-2016 Khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014-2015 Xem
762/QĐ-UBND 28-03-2016 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
95/KH-VPUB 11-03-2016 Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016. Xem
10/QĐ-VPUB 09-03-2016 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Xem
35/KH-UBND 25-02-2016 Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
53/TB-VPUB 17-02-2016 Về việc thực hiện chữ ký số đối với các văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
30/BC-VPUB 21-01-2016 Công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Xem
26/KH-VPUB 20-01-2016 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 Xem
3375/QĐ-UBND 14-12-2015 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang Xem
32/QĐ-VPUB 15-06-2015 Công nhận kết quả thi đua Quý I năm 2015 Xem
19/QĐ-VPUB 27-03-2015 Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Văn phòng UBND tỉnh Xem
113/QĐ-VPUB 30-12-2014 Công nhận danh hiệu thi đua năm 2014 Xem
41/QĐ-VPUB 08-04-2014 Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Xem
19/QĐ-VPUB 19-03-2014 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1