Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
05/03/2018

UBND tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Thanh Đức, Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn; lãnh đạo, công chức CCHC sở, ngành, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã...

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng năm 2018. Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch để thực hiện các quyết định của Bộ Nội vụ, tổ chức các hội nghị tổng kết để đánh giá, đúc kết kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ CCHC. Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Năm 2016, tỉnh Tiền Giang xếp hạng 39/63 tỉnh, thành về Chỉ số cải cách hành chính, UBND tỉnh đã rà soát lại các tiêu chí bị điểm trừ liên quan đến ngành, đơn vị nhằm sớm đưa ra giải pháp khắc phục để cải thiện điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017. Trong năm 2017, tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 14 cơ quan, đơn vị và thông báo kết quả và yêu cầu đơn vị khắc phục những hạn chế.

Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được quan tâm thực hiện, cụ thể thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị, hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử, Trang thông tin điện tử cơ quan để tuyên truyền công tác CCHC đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát sóng 61 tin thời sự; 02 phóng sự, 24 chuyên mục "Cải cách hành chính" trên sóng truyền hình; phát sóng 144 tin thời sự, 11 phóng sự và bài phản ánh, 52 chuyên mục và tiết mục trên sóng phát thanh.

Kết quả năm 2017, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã ban hành 24 nghị quyết, 36 quyết định quy phạm pháp luật, liên quan đến các lĩnh vực: Môi trường, xây dựng, tài chính, đầu tư, văn hóa, tài nguyên và môi trường...; rà soát 1.388 văn bản, qua đó đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 436 văn bản. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh kiểm tra, rà soát VBQPPL năm 2017 và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh kiểm tra công tác ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, cập nhật VBQPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã tổ chức tập huấn công tác VBQPPL, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) cho hơn 185 đại biểu tham dự; cập nhật kịp thời 100% VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (35 nghị quyết và 36 quyết định) vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã ban hành Quyết định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, công bố Danh mục TTHC thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; Danh mục TTHC thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã...

Các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành có quy định về TTHC mới được ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế đều được rà soát, đánh giá, cập nhật và xây dựng TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Các TTHC sau khi được ban hành đều được cập nhật, công bố, công khai đúng quy định.

Về công khai thủ tục hành chính, trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 54 quyết định để công bố 1.124 TTHC (bao gồm TTHC chuẩn hóa), trong đó, mới ban hành (500 TTHC), sửa đổi, bổ sung, thay thế (206 TTHC) và bãi bỏ (418 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã. Việc bố trí Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh đến thời điểm tháng 12/2017 như sau: Có 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 11/11 đơn vị cấp huyện; 173/173 đơn vị cấp xã đã bố trí Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, tỉnh đã thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về tinh giản biên chế; các cơ quan, đơn vị đều có đề án tinh giản biên chế đảm bảo theo quy định, đảm bảo từ nay đến năm 2021 giảm 10% số biên chế được giao của năm 2015. Tiền Giang đã tổ chức 02 chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thành lập, hoạt động của Trung tâm Hành chính công.

Về hiện đại hóa hành chính, tỉnh đã thực hiện Dự án Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình "Một cửa - Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang" (giai đoạn 2) đầu tư mua sắm trang thiết bị phần cứng cho các sở, ban ngành và 151 UBND cấp xã, phường, thị trấn; đang thực hiện các bước nghiệm thu dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017. Cấp mới 103 chữ ký số cá nhân là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; nâng chữ ký số hiện tại lên 515 chữ ký số cho 496 đơn vị và 19 thiết bị ký số cho cá nhân. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh (@tiengiang.gov.vn) được triển khai trên mô hình tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, đến nay đã cấp 7.234 tài khoản, đạt tỷ lệ 97% (7.234/7.436) cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử và 85% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử. Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đến nay, số cơ quan sử dụng phần mềm quản lý và điều hành là 234 đơn vị, với 17.241 tài khoản người dùng. Bình quân có hơn 5.000 lượt truy cập sử dụng phần mềm mỗi ngày; số người dùng thường xuyên là 13.556, đạt tỷ lệ 78,6%...

Quang cảnh hội nghị.


Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh thông qua hoạt động kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2017 vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở một số cơ quan, địa phương vẫn còn hồ sơ trễ hẹn. Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp do các tổ chức, người dân và doanh nghiệp quen nộp hồ sơ giấy đến trực tiếp cơ quan; nhiều thủ tục dù đã triển khai ở mức cao nhưng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến còn hạn chế. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước hiện vẫn còn hạn chế, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT không cao, vì thế chưa có định hướng, sáng tạo trong ứng dụng và phát triển CNTT...

Trong năm 2018, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra và công tác tuyên truyền về cải cách hành chính ở các ngành, các cấp; phát động và thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2018. Xin chủ trương thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh nhằm củng cố, kết nối giữa các bộ phận một cửa, tạo sự thông thoáng, tiện lợi trong giải quyết TTHC...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: CCHC năm 2018 cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cần phải thực hiện các giải pháp CCHC một cách đồng bộ; đồng thời rà soát lại những vướng mắc, khó khăn trong CCHC tại đơn vị, trong đó phải rà soát lại các TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, chủ yếu là lĩnh vực đất đai, rà soát các thủ tục CCHC một cửa, một cửa liên thông cho có hiệu quả. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, xây dựng vị trí việc làm hiệu quả, chi tiết. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; định hướng giai đoạn 2018 - 2020 hoàn thành cải cách dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2018 hoàn thành 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra 07 tham luận để đóng góp về thực trạng công tác CCHC tại đơn vị, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục; nguyên nhân hồ sơ trễ hẹn; kết quả đạt được, giải pháp và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác; áp dụng ISO vào hoạt động của các đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện; thực trạng ứng dụng CNTT vào công tác CCHC tại đơn vị...

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đất đai, ông yêu cầu các sở, ban, ngành cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, CCHC cần sự đồng bộ, vận hành hệ thống thông suốt, xây dựng nền dữ liệu đất đai hoàn chỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quy trình TTHC, rút kinh nghiệm không để tồn đọng hồ sơ trong lĩnh vực đất đai.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với 6 giải pháp CCHC trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, ông nhấn mạnh: Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện; cán bộ, công chức phải có trách nhiệm, quyết liệt trong CCHC; cần đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới; công tác kiểm tra CCHC vận hành của sở, ngành, huyện, thị với UBND tỉnh phải được đồng bộ...

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, CCHC nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, đồng thời rà soát lại những bất cập, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm trong từng lĩnh vực. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở, tiếp tục duy trì tổ công tác thực hiện các chỉ đạo UBND tỉnh. Cán bộ một cửa phải nắm rõ quy trình CCHC, hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính, quy trình ISO, để kịp thời xử lý các TTHC còn tồn đọng. Bên cạnh đó, chú ý kết hợp ngành Bưu điện tăng cường các dịch vụ công qua hệ thống bưu chính tiếp nhận và trả kết quả cho người dân kịp thời. Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tập huấn các ứng dụng công nghệ thông tin về CCHC, theo đó, UBND tỉnh sẽ trang bị các thiết bị cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ phải là đơn vị tiên phong trong công tác CCHC...

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh: Cách thức CCHC là phục vụ người dân và doanh nghiệp phải có sự kết nối với cơ quan hành chính. Các cán bộ được đưa đi học tập kinh nghiệm phải đúc kết kinh nghiệm, đưa ra giải pháp, tham mưu cho UBND tỉnh sau khi trở về. CCHC phải chuyển biến từ bắt buộc sang tự giác. Năm 2018, tỉnh còn nhiều việc phải làm và thực hiện các chỉ tiêu, đặc biệt là xây dựng con người. CCHC phải có sự kết hợp, CBCC phải được học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng CNTT vào nền hành chính. Tổ kiểm tra phải duy trì kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh. Về trang thiết bị, giao Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ xem xét trang bị thêm máy tính cho cán bộ cấp xã, kể cả khối Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông xem xét hệ thống đường truyền mạng tốt nhất để phục vụ công tác CCHC. CCHC phải được thực hiện từng bước tại các cuộc họp, kết luận cuộc họp. 

Sở Nội vụ có vai trò tham mưu và cần bố trí nhân sự giỏi về quản lý CCHC, thành thạo hệ thống TTHC để có thể tham mưu cho UBND tỉnh. Công tác CCHC cần sơ kết 6 tháng 1 lần. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kế hoạch để xây dựng Trung tâm Hành chính công của tỉnh, phấn đấu đến năm 2019, tỉnh xây dựng được mô hình Chính phủ thống nhất về hành chính công. Năm 2018 là năm bản lề, Sở Nội vụ phải thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát CCHC của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể và tặng Bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017.

Phương Thanh

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766