Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính
21/12/2017

Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh thông qua hoạt động kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, công tác tuyên truyền CCHC được các địa phương trong tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Việc chấp hành thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh có chuyển biến tích cực. Chuyên đề thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được phát động thực hiện sâu rộng trong tất cả cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đến tận cơ sở. Các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ và quy trình soạn thảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước đã được triển khai rộng đến hầu hết các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, CCHC, đảm bảo truyền, nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Việc triển khai và ứng dụng Chữ ký số vào văn bản điện tử gửi liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành góp phần đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ trong hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước.

Việc kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN) cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương gắn với việc phân công, bố trí, bổ nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục theo quy định.

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan HCNN được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Hầu hết các cơ quan, đơn vị nhận thức được việc áp dụng HTQLCL là biện pháp tích cực hỗ trợ cho CCHC nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước phục vụ người dân tốt hơn.

Về cải cách thể chế, trong năm 2017, tỉnh ban hành 24 nghị quyết, 36 quyết định quy phạm pháp luật, liên quan đến các lĩnh vực: Môi trường, xây dựng, tài chính, đầu tư, văn hóa, tài nguyên và môi trường... ; rà soát 1.388 văn bản, qua đó đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 436 văn bản.

Các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành có quy định về TTHC mới được ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế đều được rà soát, đánh giá, cập nhật và xây dựng TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Các TTHC sau khi được ban hành đều được cập nhật, công bố, công khai đúng quy định.

Trong năm, tỉnh đã ban hành 07 Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh gồm: 06 TTHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Sở Công Thương; 04 TTHC trong lĩnh vực khách sạn; 05 TTHC trong lĩnh vực công chứng, Luật sư; 02 TTHC trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; 02 TTHC trong lĩnh vực thủy lợi; 03 TTHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Sở Y tế và 11 TTHC trong lĩnh vực công chức, viên chức, quản lý Nhà nước về Hội và thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 54 quyết định để công bố 1.124 TTHC (bao gồm TTHC chuẩn hóa), trong đó, mới ban hành (500 TTHC), sửa đổi, bổ sung, thay thế (206 TTHC) và bãi bỏ (418 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã.

Tính đến thời điểm tháng 12/2017, trên địa bàn tỉnh có 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 11/11 đơn vị cấp huyện; 173/173 đơn vị cấp xã đã bố trí Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo quy định.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định 3765/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017 của tỉnh Tiền Giang. Kết quả, đã cử 29 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở là 11 cán bộ, công chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 01 chuyên viên cao cấp; 68 chuyên viên chính; 135 chuyên viên; 08 thanh tra viên chính; 16 thanh tra viên; 07 kiểm soát viên thị trường và gần 3.000 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ của từng ngành, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 11/5/2017 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017. Kết quả, đã thực hiện Dự án Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa - Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2), đã triển khai đầu tư mua sắm trang thiết bị phần cứng cho các Sở, ban, ngành và 151 UBND cấp xã, phường, thị trấn; đang thực hiện các bước nghiệm thu dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh (@tiengiang.gov.vn) được triển khai trên mô hình tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, đến nay đã cấp 7.234 tài khoản, đạt tỷ lệ 97% (7.234/7.436) cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử và 85% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử.

Bé Hai

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766