Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang: Tập trung thực hiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
20/07/2018

Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 3038/UBND-NC về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang trong năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành sau đây tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, trong tháng 7/2018. Trong đó, xác định rõ những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục, đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh qua từng năm. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án/kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 147/KH-UBND, Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ trì, thẩm định các đề án/kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, ban hành quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong tháng 7/2018; tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong quý III/2018; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương, cơ sở, thời gian kiểm tra trong quý III/2018...

Sở Tư pháp: Tập trung nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đảm bảo tính hợp pháp và khả thi; phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các VBQPPL của UBND tỉnh quy định chi tiết các VBQPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên; theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành chậm hoặc không tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh rà soát các VBQPPL của tỉnh ban hành, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công nghiệp, thương mại dịch vụ... để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới, đảm bảo văn bản ban hành không phát sinh thủ tục hành chính và không trái với quy định của văn bản Trung ương.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tập trung, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành tỉnh rà soát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính thực hiện ngay mức độ 3 và mức độ 4 (ngoài danh mục do Trung ương quy định).

Sở Thông tin và Truyền thông: Tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa - một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2). Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các nội dung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo Kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành, tập trung tuyên truyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp trong tỉnh biết và thực hiện. Tiến hành khảo sát, đánh giá về mức độ thuận tiện trong việc khai thác dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, qua đó hiệu chỉnh, giúp người dân dễ thao tác, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2018. Nghiên cứu, xây dựng mô hình hỗ trợ doanh nghiệp qua hệ thống mạng, tương tác trực tuyến với doanh nghiệp, thành lập đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp 7/7 (bảy ngày trong tuần).

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai cho cá nhân và tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, bao gồm về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức, cơ chế hoạt động và kinh phí; tham mưu UBND tỉnh giải pháp khắc phục triệt để tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn trên lĩnh vực này.

Bé Hai

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766