Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
20/11/2017

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được chuyển giao từ Sở Tư pháp, Sở Nội vụ về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý kể từ ngày 01/10/2017.

Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, đảm bảo thống nhất đầu mối về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó quy định rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cán bộ đầu mối, gồm:

Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan ở địa phương.

Chủ động tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc tiếp nhận, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do lãnh đạo đơn vị giao. Giúp lãnh đạo đơn vị hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng của đơn vị. Vận hành và khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các nội dung có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu. Vận hành và khai thác Hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

Tham gia các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh về các vấn đề liên quan đến phạm vi chức năng của đơn vị khi có yêu cầu. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ, địa phương tổ chức. Được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định và được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc ban hành quyết định trên là cơ sở quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trung Hiếu

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được chuyển giao từ Sở Tư pháp, Sở Nội vụ về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý kể từ ngày 01/10/2017.

Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, đảm bảo thống nhất đầu mối về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó quy định rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cán bộ đầu mối, gồm:

Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan ở địa phương.

Chủ động tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc tiếp nhận, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do lãnh đạo đơn vị giao. Giúp lãnh đạo đơn vị hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng của đơn vị. Vận hành và khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các nội dung có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu. Vận hành và khai thác Hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

Tham gia các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh về các vấn đề liên quan đến phạm vi chức năng của đơn vị khi có yêu cầu. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ, địa phương tổ chức. Được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định và được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc ban hành quyết định trên là cơ sở quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766