Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính
29/12/2017

Ngày 15/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quy định mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.

Qua đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là cơ quan đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn về ngành, lĩnh vực mà các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phụ trách ở ba cấp chính quyền (cấp tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh (kể cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) và trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

 Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm: Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương phải thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thực hiện liên kết đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị các thủ tục hành chính chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết (nếu có trang thông tin điện tử riêng) và các hình thức phù hợp khác.

Cơ quan, tổ chức được cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính được ủy quyền. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết công khai đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành; không niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành.

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo Quyết định công bố và dữ liệu được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với thủ tục hành chính trong Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức Nhà nước.

Việc phối hợp công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính nhằm đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính; phát huy tính chủ động, tích cực và đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời hạn công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính.

Quyết định này thay thế Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tiền Giang.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Chiêm Uyên

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766