Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
14/01/2018

Ngày 04/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018 của Tiền Giang nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động liên quan đến TTHC và tạo thuận lợi cho nhân dân trong thực hiện các TTHC; hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn triển khai thống nhất, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm tra toàn diện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các đơn vị được kiểm tra ít nhất trước 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra, thực hiện từ tháng 3/2018, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như:

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC; việc thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo trong trường hợp Luật giao (nếu có, đối với các sở, ban, ngành tỉnh); việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp Luật giao (nếu có, đối với Sở Tư pháp); việc công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; việc thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; các hoạt động khác liên quan đến kiểm soát TTHC theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Về phương thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe các đơn vị báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Xem xét tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát TTHC. Kiểm tra thực tế việc niêm yết TTHC, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết TTHC. Đoàn kiểm tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số TTHC và đề nghị cung cấp một số hồ sơ giải quyết TTHC để xem xét, đánh giá.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện, để theo dõi và chỉ đạo.

Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766