Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính
31/12/2017

Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 6195/UBND-NC về việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Tiền Giang của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính; rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ, công việc phải thực hiện, từ đó có phân công các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo phục vụ tốt cho công việc; thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, có giải pháp khắc phục ngay tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

Có kế hoạch thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và các nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức và việc quản lý hồ sơ công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Bé Hai

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766