Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
30/12/2017

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này áp dụng đối với các TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI , không áp dụng đối với các TTHC quy định tổ chức, cá nhân là chủ thể phải trực tiếp thực hiện việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI phải bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ chuyển phát của cơ quan Nhà nước. Do đó, sẽ được triển khai đồng bộ kênh hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh, nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC.

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải thực hiện các nội dung như sau:

1. Niêm yết công khai Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua DVBDCI tại nơi giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.

2. Công bố, niêm yết công khai: địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, tài khoản thu phí, lệ phí tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

3. Tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC đã được công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

4. Công khai, thông báo trạng thái và kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cho tổ chức, cá nhân qua các hình thức theo quy định. Tổ chức kết nối mạng thông tin liên lạc với doanh nghiệp cung ứng DVBCCI.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI của đơn vị mình về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp.

Doanh nghiệp cung ứng DVBCCI phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nghiêm việc thực hiện của cán bộ, nhân viên bưu chính trong doanh nghiệp theo quy định; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hồ sơ trong suốt quá trình thực hiện.

Việc thực hiện kế hoạch này nhằm góp phần vào quá trình cải cách TTHC của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính Nhà nước.

Chiêm Uyên

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766