Các phòng, trung tâm trực thuộc
 

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

 Các đơn vị hành chính

1

 Phòng Tổng hợp

 073.3875279

2

 Phòng Kinh tế

 073.3882111

3

 Phòng Đầu tư  - Xây dựng

 073.3873575

4

 Phòng Tài chính

 073.3878666

5

 Phòng Khoa giáo - Văn xã

 073.3975346

6

 Phòng Nội chính

 073.3873156

7

 Phòng Hành chính - Tổ chức

 073.3873153

8

 Phòng Quản trị - Tài vụ

 073.3873104

9

 Ban Tiếp Công dân tỉnh

 073.3880058

 Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thực

1

 Trung tâm Tin học

 073.3874917

2

 Trung tâm Công báo

 073.3972622

3

 Trung tâm Hội nghị

 073.3971017

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1